logo-fivio-white

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana przez Administratora (tj. „RADZIOWI” Sp. z o.o.) i  jest skierowana do Użytkowników i Kandydatów strony internetowej pod adresem fivio.pl.

1.2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rozpoczęcia subskrybowania newslettera oraz chęci aplikacji na aktualną ofertę pracy.

1.3. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Kandydatów w procesie rekrutacji przez Administratora można uzyskać poprzez kontakt pod adresem mailowym info@fivio.pl.  Inspektora ochrony danych nie powołano.

Administrator: „RADZIOWI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chopina 8A, 36-200 Brzozów, NIP: 6861687349, REGON: 364132573, KRS: 0000611149, e-mail: info@fivio.pl, tel. +48 530 044 043, zwany też właścicielem strony fivio.pl

Użytkownik: osoba korzystająca z treści zamieszczonych na stronie internetowej fivio.pl, która wyraziła zgodę na otrzymywanie cyklicznych wiadomości marketingowych w postaci newslettera poprzez podanie swojego imienia oraz adresu email

Kandydat: osoba korzystająca z treści zamieszczonych na stronie internetowej fivio.pl, która zainteresowana jest aktualną ofertą pracy i wyraziła swoją chęć na wzięcie udziału w procesie rekrutacji poprzez wysłanie zgłoszenia na adres email: info@fivio.pl lub skorzystała w tym celu z zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

2.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
– zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem np. newslettera
– zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarza nianie danych w celach rekrutacyjnych

2.3. Użytkownik lub Kandydat może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

2.4. Rezygnacji z subskrypcji newslettera można dokonać w każdym czasie poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w treści newslettera lub poprzez stosowne oświadczenia złożone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

3.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu przedstawienia treści marketingowych oraz w zakresie rekrutacji na aktualną ofertę pracy.

3.2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail oraz imię.

3.3 W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji Administrator lub osoba przez niego powołana (tj. Specjalista ds. HR) będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, dotychczasowe zatrudnienie, osiągnięcia, szkolenia (tj. wszystkie informacje podane przez Kandydata w podaniu o pracę, CV i w wiadomości email)

4. Udostępnianie danych osobowych

4.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

4.2. W procesie przedstawiania oferty marketingowej dane mogą zostać udostępnione odpowiedniemu Serwisowi obsługującemu proces wysyłania wiadomość email (newsletter), z którym wcześniej Administrator nawiązał umowę współpracy o przetwarzaniu danych osobowych.

4.3. W procesie rekrutacji odbiorcą danych osobowych Kandydata jest Specjalista ds. HR. Administrator danych oraz Specjalista ds. HR nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do osób trzecich i ściśle  przestrzega  obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Ochrona danych

5.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Użytkowników i Kandydatów  zgromadzonych podczas otrzymywania treści marketingowych (newsletter) lub aplikacji na wybrane stanowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

5.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

5.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

5.4. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych tj. newsletter przetwarzane są do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, rezygnacji lub wniesienia sprzeciwu.

5.5. Dane osobowe Kandydatów są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  Po zakończeniu rekrutacji dane osobowe Kandydata są usuwane . Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Kandydat zostaje zatrudniony.

Biorąc pod uwagę aktualnie przeprowadzane rekrutacje oraz rekrutacje spontaniczne dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji od Kandydata.

6. Uprawnienia Użytkownika i Kandydata

6.1. Użytkownik oraz Kandydat są uprawnieni do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje im prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

6.2. Administrator jest zobowiązany do udostępniania Użytkownikowi i Kandydatowi następujących informacji:
a) cel, zakres i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych,
b) czas od kiedy dane są przetwarzane,
c) o źródle z którego pochodzą dane,
d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

6.3. Na żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.4. Poza tym w przypadku przetwarzania danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

6.5. Użytkownikowi i Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Zmiana danych

Użytkownik lub Kandydat ma prawo do zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych. W przypadku ich zmiany należy powiadomić Administratora drogą elektroniczną na adres email Administratora tj. info@fivio.pl

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym czasie przez umieszczenie jej zmienionej wersji pod adresem fivio.pl.
8.2.  Zmiana przepisów prawa lub wewnętrzna zmiana sposobu prowadzenia rekrutacji może spowodować zmianę niniejszej Polityki Prywatności. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie  osób, których dane osobowe są przetwarzane.
8.2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem fivio.pl.